Οι
προγραμματικές μας
θέσεις

1.

Αύξηση επαγγελματικής ύλης

 • Κατάρτιση συμπράξεων (ΣΔΙΤ) μεταξύ Δημοσίου/ΟΤΑ/ΝΠΔ και λοιπών φορέων του Δημοσίου με το ΔΣΑ για την ανάθεση εκκρεμών νομικών υποθέσεων των φορέων αυτών.
 • Εξορθολογισμός των γραμματίων προείσπραξης με βάση το χρηματικό αντικείμενο, το βαθμό δυσκολίας και την τεκμαιρόμενη απασχόληση.
 • Φορολογικά αντικίνητρα για την κατάρτιση συμφωνητικών που υπολείπονται των προβλεπόμενων από τον Κώδικα περί Δικηγόρων αμοιβών.
 • Επέκταση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου και στο σύμφωνο συμβίωσης.
 • Λειτουργία ειδικής υπηρεσίας στο ΔΣΑ για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων που αντιποιούνται το δικηγορικό λειτούργημα, τη δίωξη τους και τη δημοσίευση των στοιχείων τους στο site του ΔΣΑ.
 • Κατάργηση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.
 • Πιστοποιητικό βαρών στις εμπράγματες δικαιοπραξίες και πιστοποιητικό νομιμότητας στις μεγάλου αντικειμένου ενοχικές δικαιοπραξίες.

2.

Γυναίκες Δικηγόροι - Μονογονεϊκές οικογένειες

 • Ίδρυση μονάδων φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης βρεφών, νηπίων και τέκνων (μέχρι το 12ο έτος).
 • Επέκταση των παροχών μητρότητας του ΕΦΚΑ και στις άμισθες μητέρες δικηγόρους.
 • Παροχή εκτεταμένων επιβοηθητικών υπηρεσιών από το Συνεργάτη δικηγόρο στις γυναίκες – μητέρες.
 • Απαλλαγή από την εισφορά του ΔΣΑ δικηγόρων με μονογονεϊκές οικογένειες και με πολύ χαμηλά εισοδήματα.
 • Κατά ποσόστωση διορισμό δικηγόρων με μονογονεϊκές οικογένειες σε αρχαιρεσίες σωματείων, παροχής νομικής βοήθειας και λοιπών υποθέσεων που διενεργούνται από το ΔΣΑ.
 • Σύσταση ειδικού τμήματος στο Δικηγορικό Σύλλογο για την παροχή επαγγελματικής βοήθειας και επαγγελματικής κατάρτισης σε γυναίκες δικηγόρους μετά την περίοδο λοχείας, δικηγόρους με μονογονεϊκές οικογένειες, δικηγόρους θύματα οικογενειακής βίας και δικηγόρους με τέκνα ΑΜΕΑ, οι οποίοι έχουν περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική τους δραστηριότητα λόγω των ανωτέρω καταστάσεων.
 • Εισαγωγή δικονομικής πρόβλεψης για κατ’εξαίρεση δεύτερη αναβολή συζήτησης ή αναβολή εκδίκασης ποινικής υπόθεσης χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή λοχείας της πληρεξουσίας δικηγόρου.

3.

Δικηγορικές εταιρείες

 • Τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων με την πρόβλεψη διορισμού των δικηγορικών εταιρειών ως αντικλήτων και πληρεξουσίων των εντολέων τους ως νομικά πρόσωπα και όχι τα μέλη τους.
 • Εισαγωγή θεσμικού πλαισίου για τη δυνατότητα μετασχηματισμού ατομικής επιχείρησης σε δικηγορική εταιρεία καθώς και για τη συγχώνευση δικηγορικών εταιρειών.
 • Διεξαγωγή σεμιναρίων στο ΔΣΑ για την παρουσίαση του θεσμού των δικηγορικών εταιρειών.
 • Σύνταξη πρότυπων σχεδίων καταστατικών για την ίδρυση, την είσοδο, την έξοδο εταίρου και την λύση δικηγορικής εταιρείας.
 • Σύσταση τμήματος στο ΔΣΑ για τη διαιτητική επίλυση των διαφορών μεταξύ των δικηγορικών εταιρειών και των μελών τους και αναβάθμιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

4.

Δικηγόροι – ΑΜΕΑ

 • Υλοποίηση υλικοτεχνικών υποδομών για την απρόσκοπτη πρόσβαση των δικηγόρων ΑΜΕΑ σε όλες τις δικαστηριακές και δημόσιες υπηρεσίες (ράμπες, αναπηρικές τουαλέτες,ευρύχωροι ανελκυστήρες για τα αναπηρικά αμαξίδια και με φωνητική αναγγελία των ορόφων για τους δικηγόρους με προβλήματα όρασης, κ.α.)
 • Κατά προτεραιότητα χορήγηση χρηματικών ενισχύσεων από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την κάλυψη ιατρικών δαπανών και την αγορά ιατρικών εξαρτημάτων.
 • Κατά ποσόστωση διορισμό δικηγόρων ΑΜΕΑ σε αρχαιρεσίες σωματείων, παροχής νομικής βοήθειας και λοιπών διορισμών μέσω ΔΣΑ.
 • Υλοποίηση των νομικών προβλέψεων για την κατά προτεραιότητα πρόσληψη δικηγόρων ΑΜΕΑ σε φορείς του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ (ν. 4440/16, ν.4590/19και ν. 4765/21).
 • Ψηφιακή προσβασιμότητα στις κομβικής σημασίας ιστοσελίδες του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας W3C aaa.
 • Κατάρτιση συμβάσεων με κέντρα ειδικής φροντίδας και αποκατάστασης τέκνων ΑΜΕΑ για τη συμμετοχή των τέκνων των δικηγόρων στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από άλλο φορέα.
 • Ειδική μέριμνα από το Συνεργάτη δικηγόρο για την εξυπηρέτηση των δικηγόρων -ΑΜΕΑ σε όλα τα δικαστικά μέγαρα.
 • Διεξαγωγή επιμορφωτικών βιωματικών σεμιναρίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή κατά κύριο λόγο ανάπηρων εισηγητών, για την εξοικείωση των δικαστικών,δικαστικών υπαλλήλων, υπαλλήλων γραμματειών και ΔΣΑ και του διοικητικού εν γένει προσωπικού με την αναπηρία,με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναπήρων πολιτών.
 • Κατάρτιση σύμβασης συνεργασίας με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, για την εξασφάλιση εξ αποστάσεως διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα όπου χρειάζεται, με στόχο την εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων δικηγόρων στα δικαστήρια.

5.

Δικηγορικός Σύλλογος – Παροχές στα μέλη του

 • Λειτουργία κέντρου επιστημονικής επιμόρφωσης και δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης, υπό την αιγίδα του οποίου θα λειτουργεί η βιβλιοθήκη του ΔΣΑ, το Νομικό Βήμα, η τράπεζα νομικών πληροφοριών Ισοκράτης, η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και εν γένει κάθε άλλη επιστημονική και επιμορφωτική δραστηριότητα με δωρεάν πρόσβαση και παρακολούθηση σε όλα τα μέλη του.
 • Ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης και ηλεκτρονική διασύνδεση της μέσω του Ισοκράτη με τους δικηγόρους.
 • Επέκταση εκπτωτικών προγραμμάτων ΔΣΑ.
 • Ανασύσταση σε ηλεκτρονική μορφή του συνόλου της ημεδαπής και Κοινοτικής νομοθεσίας προκειμένου να είναι προσβάσιμο σε οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη μέσω του ΔΣΑ χωρίς χρέωση.
 • Ανέγερση νέου κτηρίου του ΔΣΑ στο ιδιόκτητο οικόπεδο της οδού Μαυρομιχάλη για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, σεμιναρίων, παραχώρηση χώρων για διαιτησίες, διαμεσολαβήσεις και λοιπές υπηρεσίες προς τους δικηγόρους.
 • Σύσταση γραφείου help desk για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων ιδίως στις ψηφιοποιημένες εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο (teamviewer).
 • Λειτουργική αναβάθμιση του λογαριασμού αλληλεγγύης για την οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δικηγόρων με την τροφοδοσία του και από τα παράβολα και τα πρόστιμα των πειθαρχικών υποθέσεων.
 • Εισαγωγή πρόβλεψης στο λογαριασμό αλληλεγγύης για την καταβολή προνοιακών παροχών σε ΑΜΕΑ, δικηγόρους με μονογονεϊκές οικογένειες και δικηγόρους με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

6.

Έμμισθοι δικηγόροι

 • Άμεση τροποποίηση των διατάξεων της έμμισθης εντολής του Κώδικα Περί Δικηγόρων σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας όπως βελτίωση αποζημίωσης, εκσυγχρονισμός συνταξιοδοτικών διατάξεων, διορισμού ως προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας μόνο δικηγόρου, πενταετή παραγραφή αξιώσεων κλπ.
 • Άμεση χορήγηση του ανώτατου μισθολογικού κλιμακίου στους έμμισθους δικηγόρους Παρ’Αρείω Πάγω του δημοσίου τομέα, χορήγηση χρονοεπιδόματος, επιδόματος β΄ μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.
 • Επίλυση όλων των προβλημάτων με τον e-ΕΦΚΑ όπως εσφαλμένες εκκαθαρίσεις εισφορών ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, προβλήματα συνταξιοδότησης εμμίσθων τραπεζών κλπ.
 • Επαναφορά της κατώτατης αντιμισθίας στον ιδιωτικό τομέα.
 • Μετατροπή όλων των συμβάσεων με τ.π.υ. (μπλοκάκια) σε συμβάσεις έμμισθης εντολής.
 • Υποχρεωτικό στάδιο διαιτησίας στο ΔΣΑ μεταξύ εργοδότη και εμμίσθου ως προς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου για την καταγγελία της σύμβασης έμμισθης εντολής.
 • Υπαγωγή των εμμίσθων δικηγόρων σε όλες τις ευνοϊκές για τους μισθωτούς ασφαλισμένους ρυθμίσεις (ενιαίος κανονισμός παροχών e-ΕΦΚΑ).
 • Βελτίωση των αμοιβών και κατάργηση της αλληλέγγυας ευθύνης των πιστοποιημένων δικηγόρων για την έκδοση των συντάξεων.
 • Αύξηση οργανικών θέσεων εμμίσθων δικηγόρων στο δημόσιο τομέα (δήμοι, νπδδ κλπ.) και υποχρεωτική προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων.

7.

Έμμισθοι συνεργάτες –
Νέοι Δικηγόροι – Ασκούμενοι δικηγόροι

 • Τροποποίηση του αρθρ. 48 του Κώδικα Περί Δικηγόρων με την πρόβλεψη υποχρεωτικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ Δικηγόρου και συνεργάτη στις περιπτώσεις μη αποκλειστικής συνεργασίας άλλως την εισαγωγή μαχητού τεκμηρίου περί έμμισθης εντολής.
 • Επέκταση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την επιδότηση απασχόλησης ασκουμένων δικηγόρων σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα και σε δικηγορικά γραφεία.
 • Αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης με μείωση του χρόνου άσκησης στους δώδεκα (12) μήνες και δυνητική κατανομή της σε δικηγορικά γραφεία και δικαστηριακές υπηρεσίες.
 • Λειτουργία ειδικής υπηρεσίας στο Πειθαρχικό τμήμα του ΔΣΑ για τον έλεγχο αναφορών δικηγόρων – συνεργατών κατά δικηγόρων με αντιδεοντολογική συμπεριφορά, όπως αδικαιολόγητη απασχόληση εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες, άρνηση ή καθυστέρηση καταβολής συμπεφωνημένων αποδοχών, προσβλητική συμπεριφορά κλπ. Κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης παραβόλου στις περιπτώσεις αυτές.

8.

Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης –Διευκολύνσεις στην άσκηση του λειτουργήματος

 • Αύξηση καθ’ ύλην αρμοδιότητας Ειρηνοδικείων.
 • Ενοποίηση Ειρηνοδικείων που εδρεύουν σε όμορες δικαστικές περιφέρειες της Αττικής.
 • Oλοκλήρωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών στην προδικασία εκδίκασης των υποθέσεων και την κατάθεση των προτάσεων στα πολιτικά δικαστήρια, υπομνημάτων στην προδικασία της ποινικής διαδικασίας και στα διοικητικά δικαστήρια.
 • Πλήρης ηλεκτρονική διαλειτουργία των δικηγόρων μέσω του portal του ΔΣΑ με τις υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, όπως Ληξιαρχεία, Νηολόγια, Δασαρχεία, τελωνεία κλπ.
 • Πλήρης αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης της ροής των ένδικων διαφορών καθώς και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση όλων των πιστοποιητικών ηλεκτρονικά.
 • Μεταφορά του Πρωτοδικείου Αθηνών σε νέο δικαστικό μέγαρο στο πάρκο της οδού Λουκάρεως.
 • Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των υπαλλήλων της γραμματείας των δικαστηρίων.
 • Προώθηση της διαιτητικής επίλυσης των ενδίκων διαφορών με βάση το ΠΔ 91/2020.
 • Δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης δικηγόρων στο Ειρηνοδικείο και στο Εφετείο Αθηνών.
 • Αύξηση των δικηγόρων που απασχολούνται στο θεσμό του Συνεργάτη -δικηγόρου προκειμένου να εξαλειφθούν πολύωρες καθυστερήσεις στις δικαστηριακές υπηρεσίες.
 • Επαναδραστηριοποίηση της Θέμιδος κατασκευαστικής για την λειτουργική αναβάθμιση των δικαστηριακών μεγάρων.
 • Εγκατάσταση συστήματος Wifi σε όλους τους δικαστηριακούς χώρους.
 • Λειτουργία του υπογείου πάρκινγκ στην οδό Λουκάρεως.
 • Έλεγχος για την εφαρμογή της ελεύθερης εισόδου των δικηγόρων στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και του e-ΕΦΚΑ όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες σύμφωνα με το αρθρ. 36 παρ. 2 ΚΔικ.
 • Επίταση πειθαρχικού ελέγχου υπαλλήλων Δικαστηρίων ή εν γένει δημοσίων υπηρεσιών, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων για την εξάλειψη φαινομένων αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, άρνησης εξυπηρέτησης, απρεπούς συμπεριφοράς και αναιτιολόγητων αρνήσεων για την καταχώριση αιτήσεων και πράξεων.

9.

Κώδικας Περί Δικηγόρων – Αναβάθμιση του κύρους
του δικηγορικού λειτουργήματος

 • Μερική άρση ασυμβιβάστων προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα αύξησης του εισοδήματος των δικηγόρων και από άλλες πηγές.
 • Διεύρυνση της δυνατότητας αναστολής δικηγορίας για την άσκηση έτερων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
 • Επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών κατά το στάδιο της προδικασίας και του πρώτου βαθμού.
 • Δυνατότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης αυτεπάγγελτα από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 • Θέσπιση κανονισμού δεοντολογίας μεταξύ Δικηγόρων, Δικαστών και Δικαστικών υπαλλήλων.
 • Συμμετοχή εκπροσώπου του ΔΣΑ με δικαίωμα γνώμης στη διοίκηση του Εφετείου, του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
 • Τροποποίηση προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της ΕΣΔΙ δικηγόρων με πραγματική άσκηση δικηγορίας.
 • Ενιαίο ψηφοδέλτιο συμβούλων.
 • Ίδρυση παρατηρητηρίου ελέγχου της αντισυνταγματικότητας των νόμων και έκδοση ψηφισμάτων στην περίπτωση νομοθέτησης αντισυνταγματικών διατάξεων.
 • Διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων σε μείζονος σημασίας θέματα Διεθνούς δικαίου, όπως το Δίκαιο της Θάλασσας, τη Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων Γενοκτονίας κλπ.

10.

Κοινωνικο-
ασφαλιστικά

 • Άμεση κάλυψη – επαναρτίωση του ελλείματος του ειδικού λογαριασμού ανεργίας των επιστημόνων του ΟΑΕΔ για τη χορήγηση παροχών σε όλες τις ευάλωτες κατηγορίες δικηγόρων, άλλως κατάργηση της εισφοράς και επιστροφή των ποσών στους ασφαλισμένους.
 • Ενεργοποίηση για όλους της ρύθμισης των εκατόν είκοσι (120) δόσεων, παράταση της προθεσμίας και ένταξης σε αυτήν και των χρεών 2020-2021.
 • Άμεση επιστροφή των παρανόμως εισπραχθεισών εισφορών εμμίσθων δικηγόρων 1ου 2019 έως και 9ου 2020.
 • Άμεση εξόφληση καθυστερούμενων παροχών υγείας, επιδομάτων μητρότητας και βρεφονηπιακών σταθμών.
 • Θέσπιση υποκατώτατης κλίμακας για νέους δικηγόρους, ευπαθείς ομάδες & δικηγόρους με χαμηλό εισόδημα.

11.

Φορολογικά

 • Σύσταση γραφείου Help -desk για την επίλυση σε πραγματικό χρόνο προβλημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών των Δικηγόρων με το Taxisnet.
 • Κατάργηση άλλως μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ στη μεσαία κλίμακα.
 • Kατάργηση τέλους επιτηδεύματος, άλλως αναλογική μείωση για τις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες.
 • Διεύρυνση του κύκλου εργασιών για απαλλαγή από το ΦΠΑ από 10.000€ σε 25.000€ (κοινοτικός μέσος όρος).
 • Εξειδίκευση ή πλήρης απεικόνιση των εκπιπτόμενων επαγγελματικών δαπανών για τους δικηγόρους.
 • Λογιστικός χειρισμός της είσπραξης της προκαταβολής και έκδοση παραστατικών σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Λογιστική απεικόνιση των εισπραττόμενων ποσών που αφορούν σε έξοδα ή πληρωμές για λογαριασμό του εντολέα και διαχωρισμός τους από την αμοιβή.
 • Εισαγωγή πρόβλεψης για εξαίρεση από την φορολόγηση υποθέσεων που αναλαμβάνονται pro bono για κοινωνικούς ή ηθικούς λόγους.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο